Contact

Contactgegevens Hayat Medical Clinic

Locatie Zuid-Holland;
Gezondheidscentrum Laan op Zuid
Brede Hilledijk 1
3072 KA te Rotterdam

Locatie Noord-Holland;
Huisartsenpraktijk Poelenburg
Dodonaeusstraat 24
1504 KJ te Zaandam

Tel:                 06 19 700 600
Mail:               info@hayatmedical.nl

Openingstijden
Bij aanmelding wordt een afspraak ingepland. Telefonisch contact is ten alle tijde mogelijk.

Algemene voorwaarden
Op aanvraag wordt deze naar u toe verzonden of overhandigd.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u goed te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Het kan voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Klachten procedure:

1. Bij klachten van Patiënt over de Kliniek, wendt de Patiënt zich tot de Kliniek. De klachtenprocedure en informatie zijn op te vragen bij het secretariaat van de Kliniek

2. Klachten dienen door de Patiënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de behandeling schriftelijk te worden gemeld aan de onafhankelijke klachtencommissie van de Kliniek. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Kliniek in staat is adequaat te reageren.

3. Indien een klacht gegrond is, zal de Kliniek de behandeling alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de Kliniek aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Kliniek schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de behandeling niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Kliniek slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

In geval van een klacht zal eerst in goed overleg gezocht worden naar oplossingen, die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Als hiermee het probleem niet naar tevredenheid van klager kan worden opgelost dient deze de klacht vervolgens schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie www.klachtenportaalzorg.nl De commissie onderzoekt daarna de klacht conform het reglement en doet een onafhankelijke uitspraak.

klachtenportaal-zorg